Procedury dla osób niepełnosprawnych

 

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 

1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

  1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

  • słabo widzący,
  • słabo słyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  • z chorobami przewlekłymi,
  • z dysgrafią i dysortografią.

 

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,

c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

 

4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

 

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

 

6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

Rodzaj dysfunkcji

Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Zdający słabo słyszący

− korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut

 

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający słabo widzący

− dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

− korzystanie z przyborów optycznych

− odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

 

− dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

 

− uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający z chorobami przewlekłymi

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

 

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

− zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej